بدون تصویر شاخص

قانون نظام صنفی فصل نهم – ساير مقررات

ماده ۷۵ – اتحاديه‌ها و اتاقهاي اصناف شهرستان مي‌توانند براي خدمات اعضاي هيأت‌مديره يا هيأت‌رئيسه خود، برحسب آيين‌نامه‌اي که به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود ‌در …

بدون تصویر شاخص

قانون نظام صنفی فصل هشتم – تخلفات و جريمه ها

ماده ۵۷ – گران‌فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت به‌بهائي بيش از نرخ‌هاي تعيين شده به وسيله مراجع قانوني ذي‌ربط، عدم اجراي مقررات و‌ضوابط قيمت‌گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت به‌زيان خريدار گردد. ‌جريمه گران ‌فروشي، با عنايت به دفعات تكرار …

بدون تصویر شاخص

قانون نظام صنفی فصل هفتم – هيأت عالي نظارت

ماده ۵۳ – هيأت‌عالي نظارت با ترکيب زير تشکيل مي‌شود: ‌الف ـ وزير صنعت، معدن و تجارت (‌رئيس هيأت) ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي پ ـ وزير کشور ‌ت ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ‌ث ـ وزير دادگستري ‌ج ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ‌چ ـ رئيس شوراي عالي استان‌ها …

بدون تصویر شاخص

قانون نظام صنفی فصل ششم – كميسيون نظارت

‌ماده ۴۸ – کميسيون نظارت در شهرستان‌هاي هر استان به ترتيب زير تشکيل مي‌شود: الف ـ در شهرستان‌هاي مراکز استان‌ها مرکب از مديران کل و رؤساي سازمان‌ها و نهادهاي استاني يا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زير: ۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئيس کميسيون) ۲ـ امور مالياتي ۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکي …

بدون تصویر شاخص

قانون نظام صنفی فصل پنجم – اتاق اصناف ایران

‌ماده ۴۱ – به‌منظور تقويت مباني نظام صنفي، ‌ساماندهي اصناف کشور و مشارکت در سياستگذاري ، تصميم ‌گيري و مديريت مسائل ‌صنفي، اتاقي به نام اتاق‌اصناف‌ايران در تهران تشکيل مي‌شود. اين اتاق داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيرتجاري، غيرانتفاعي و فاقد شعبه است. ‌ماده ۴۲ – اتاق اصناف ايران متشکل از نمايندگان هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف …

بدون تصویر شاخص

قانون نظام صنفی فصل چهارم – اتاق اصناف شهرستان

ماده ۳۲ – اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤساي اتحاديه‌هاي صنوف توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي است. تبصره۱ـ اتاق اصناف شهرستان شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غير‌تجاري دارد و پس از‌ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسميت مي‌يابد. تبصره۲ـ در شهرستان‌هايي که دو اتاق اصناف دارند، کميسيون نظارت موظف است …

بدون تصویر شاخص

قانون نظام صنفی فصل سوم – اتحاديه ها

ماده ۲۱ – در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليت‌هاي شغلي مشابه يا‌ همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه‌مي‌كنند. ‌تبصره ۱ – اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غير‌انتفاعي است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت مي‌يابد. اساسنامه الگوي اتحاديه‌هاي صنفي توسط  …

بدون تصویر شاخص

قانون نظام صنفی فصل دوم – فرد صنفي

‌ماده ۱۲ – افراد صنفي موظفند قبل از تأسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به‌كسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند. آئین نامه اجرایی نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران …

بدون تصویر شاخص

قانون نظام صنفی فصل اول – تعاريف

ماده ۱ – نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان،‌ وظايف، ‌اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين‌مي‌كند. ‌ماده ۲ – فرد صنفي : هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت‌هاي ‌صنفي‌اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني …

آيين‌نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه کسب براي دارندگان مجوز فعاليت يا پروانه تاسيس، بهره ‏برداري يا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات، سازمان‏ها يا شرکت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي ( موضوع ماده ۹۱ قانون نظام صنفی)

تعاریف ماده ۱- تعاريف: مجوز فعاليت يا پروانه:مجوز فعاليت يا پروانه تاسيس، بهره برداري يا اشتغال از وزارتخانه‏ ها، موسسات،سازمان‏ها يا شرکت‏هاي دولتي و ساير دستگاه‏ هاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است همچنين نهادهاي عمومي غير دولتي که طبق قوانين جاري صادر مي‏گردد. موسسات و شرکت‏هاي دولتي: موسسات …