بدون تصویر شاخص

قانون مالياتهاي مستقيم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل نهم :وصول مالیات

ماده ۲۱۰ ـ هرگاه مودی مالیات قطعی شدة خود را ظرف ده‌ روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید ادارة امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به ادارة ‌امور مالیاتی بدهد. تبصره ۱ ـ در …

بدون تصویر شاخص

قانون مالياتهاي مستقيم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل هشتم :ابلاغ

ماده ۲۰۳ ـ اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی‌ ابلاغ و در نسخة ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مودی دسترسی‌ پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به‌ یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابلاغ سن …

بدون تصویر شاخص

قانون مالياتهاي مستقيم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل هفتم :تشویقات و جرائم مالیاتی

ماده ۱۸۹- اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان‌ و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد (۵%) اصل مالیات سه سال مذکور …

بدون تصویر شاخص

قانون مالياتهاي مستقيم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل ششم :وظایف اشخاص ثالث

ماده ۱۸۲ـ کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به ‌پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هرکس که پرداخت ‌مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای‌ شناخته شده‌اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی‌ طبق مقررات …

بدون تصویر شاخص

قانون مالياتهاي مستقيم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل پنجم :وظایف مودیان

ماده ۱۷۷ ـ مودیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های موضوع ‌این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به ادارة امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در این‌صورت ادارة امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پروندة مودی ‌منعکس نموده و اظهارنامة تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام …

بدون تصویر شاخص

قانون مالياتهاي مستقيم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل چهارم :مقررات عمومی

ماده ۱۵۵ ـ سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌ می‌شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال ‌مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند درآمد سال مالی آنها به جای سال …

بدون تصویر شاخص

قانون مالياتهاي مستقيم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل سوم :قرائن و ضرایب مالیاتی

ماده ۱۵۲ – حذف شد. ماده ۱۵۳ – حذف شد. ماده ۱۵۴ – حذف شد. http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsIndex/1/4/3

بدون تصویر شاخص

قانون مالياتهاي مستقيم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل دوم :هزینه های قابل قبول و استهلاک

‌ماده ۱۴۷- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون …

بدون تصویر شاخص

قانون مالياتهاي مستقيم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل اول :معافیت ها

ماده ۱۳۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان­ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ …

بدون تصویر شاخص

قانون مالياتهاي مستقيم، باب سوم مالیات بردرآمد، فصل هفتم :مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

ماده ۱۲۹- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، حذف شد. ماده ۱۳۰- بدهی‌های گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) و تبصره (۳) ماده (۵۹)، ماده (۱۲۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و ‌اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تبصره– وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها …