اعضای هیئت رییسه

مهندس مهدی امیدوار

رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی

علی بابایی زاده

نایب رئیس اول اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی

امید فیروزه

نایب رئیس دوم اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی

محمد علی یزدانپناه

خزانه دار اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی

مهدی کمالی

دبیر اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی